Maliigsete hematoloogiliste haiguste ravi

Autor: Mariken Ross  PERHi onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku hematoloog-ülemarst

 

Hematoloogiliste haiguste diagnostika ning ravi on üks kiiremini arenevaid meditsiinivaldkondi, kus uuendusi lisandub pea igapäevaselt. 

Ka Eestis on viimastel aastatel lisandunud Haigekassa poolt rahastatavaid ravimeid, mis võimaldavad paremaid ravitulemusi ning tõusnud elukvaliteeti, vähendades võimalusel haiglasoleku aega.

Nii on käesolevast aastast paroksüsmaalse nokturnaalse hemoglobinuuria patsientidele kättesaadav elupäästev ravim ekulisumaab, vähemolulised ei ole hulgimüeloomi ravimite hulka lisandunud daratumumab või ägeda lümfoblastse leukeemia raviks kasutatav blinatumomab. Eestis rahastatud ravimite nimekiri kinnitab ülemaailmset suunda liikuda kaugemale klassikalisest mittespetsiifilisest keemiaravist ning keskenduda personaliseeritud, sihtmärgistatud ravile. 

Hematoloogiliste haiguste ravimodaliteedid on mitmekesised, hõlmates endas üksi või kombineeritult klassikalise keemiaravi, sihtmärgistatud keemiaravi, kiiritusravi ning immuunravi, mille alla kuuluvad nii antikehadel baseeruvad ravid kui ka autoloogne ning allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine. Antikeharavid omakorda võivad olla monoklonaalsed või biklonaalsed, seostatud radioaktiivsete substantside või kemoterapeutikumidega. Suudame hematoloogidena paljudel juhtudel tagada tervistava ravi, teatud haiguste puhul pikendame eluiga aastaid või aastakümneid. 

Kuid alati on patsiente, kelle puhul hetkel käesolevad ravivõimalused ei ole piisavad. Seetõttu on oluline pidada sammu pidevalt uuenevate ravi- ning diagnostikavõimalustega lähemas ning kaugemas tulevikus. 

Juba lähedalasuva tulevikuna on hematoloogia eriala ravivõimalustesse lisandumas retseptor-modifitseeritud T-rakuravi, mille esimesed kaks preparaati on Euroopas registreeritud. Kuigi tegu ei ole imerohuga, mis päästaks kõiki haiged, on sellel metoodikal praeguseks juba oluline koht keeruliste patsientide käsitluses ning uuringud sellel suunal jätkuvad.

Problemaatiliseks teeb seda tüüpi ravi teostamise nii finantsiline kui logistiline pool, rakud tuleb koguda, töödelda, paljundada ning tagasi patsiendile kanda ning eeldatavalt jääb selle ravi hind vähemalt esialgu Euroopas kuni poole miljoni euro raamesse. 

 

Vähiliit, Eesti ühinemisele rahvusvahelise vähideklaratsiooniga pühendatud teaduskonverentsilt 13.09.2019.