Fookus patsiendikesksele vähiravi teekonnale

Meie patsiendid on oma raviteekonnal kõige olulisemad, ja nende  arvamused ja oskused on kesksel kohal parima tulemuse saavutamisel. 

Terje Peetso Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige, ettekanne Eesti Vähillidu juubelikonverentsil 16. september 2022  

2019. aastal esitles riigikantselei innovatsioonitiim patsiendikeskse vähiravi teekonna projekti tulemusi, mis valmis koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla kolleegidega, ning  kaardistas raviteekonna probleemkohti ja tegi ettepanekuid olukorra parendamiseks.  

Tuleb tõdeda, et see ei olnud siiski muutuste algus, sest mõni kitsaskoht oli juba varasemalt regionaalhaiglas uutmoodi lähenemise saanud – näiteks õde-nõustaja ametikoha loomine keemiaravi keskuses. Eelpool nimetatud projekt käivitas aga süsteemsema raviteekondade rakendumise, milles võtsime arvesse muuhulgas järgmist: 

  • patsientide murekohad on erinevad, seega peavad ka lahendused olema paindlikud, 
  • see, mis on meedikute jaoks oluline, ei pruugi olla sama oluline patsiendile (1),  
  • 85% Eesti elanikest on sagedased Interneti kasutajad (DESI 2021), 
  • meil puudub tõenduspõhine arusaam Eesti elanike terviseteadlikkusest.  

Üks olulisi teetähiseid nii patsientide kaasamisel kui ka väärtuspõhise  tervishoiu rakendumisel on patsientide tagasiside regulaarne ja süsteemne kogumine ning efektiivne kasutamine. PRO (patient reported outcome) ehk patsiendi hinnang tervisetulemile võimaldab saada ülevaate tervislikust seisundist ka arsti/õe ja patsiendi kohtumiste vahelisel ajal. Nende andmete kasutamisega raviprotsessis saab paremini korraldada raviteekonda ja teha selles vajadusel õigeaegselt muudatusi. Aga mitte ainult. Uuringud on näidanud, et PRO integreerimine raviprotsessi oli seotud pikenenud elulemusega võrreldes kontrollgrupiga, kes ei andnud omapoolset hinnangut tervisetulemile. (2) Patsiendi aktiivsem kaasamine aitab parandada tema tunnetust nii võimalustest kui ka vastutusest. Seeläbi paraneb ravisoostumus ja õpitakse pöörama tähelepanu muutustele oma seisundis.  

OnKontakt projekt läheb sellel teel veel kaugemale, võttes lisaks PROle kasutusele ka vähipatsientide e-toe – tehisintellektiga varustatud Kaiku platvormi. Projekti eesmärgiks on patsiendi raviaegse elukvaliteedi hoidmine ja parandamine, vältides mittevajalikke EMO külastusi, reageerides varakult ravitüsistustele, parandades ravisoostumust ning seeläbi ravitulemust. E-tugi võimaldab operatiivsemat patsientide nõustamist, mis vähendab raviaegset ärevust ning suurendab patsiendi kindlustunnet. Projektis kasutame QLQ-C30 küsimustikku sekkumis- ja kontrollgrupil elukvaliteedimõõtmiseks ravi alguses, kolme kuu ja kuue kuu möödudes. Kaiku platvormil on kasutusel sümptomküsimustikud.  

Lisaks on käivitatud patsiendikool ja esmakordselt keemia- või kiiritusravile tulevale patsiendile on valminud ärevust leevendada aitavad filmid. On alustatud paikmepõhiste õdede väljaõppega, rinnavähi patsientidele on tõlgitud ja kohandatud mobiilirakendus. 

1. Harrison M, Milbers K, Hudson M, Bansback N. Do patients and health care providers have discordant preferences about which aspects of treatments matter most? Evidence from a systematic review of discrete choice experiments. BMJ Open. 2017 May 17;7(5):e014719 

2. Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-Reported Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment. Ethan Basch, Allison M. Deal et al. JAMA. 2017 Jul 11; 318(2): 197–198.